Obchodné podmienky

Na našej stránke používame cookies s cieľom priniesť vám čo najlepší online zážitok.

Kliknutím na “Akceptovať všetky cookies” dávate súhlas na zber a používanie všetkých typov cookies na našej stránke alebo si môžete vybrať iba niektoré typy na základe vašich preferencií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej stránke. Viac informácií nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.

close

OBCHODNÉ PODMIENKY

I.    Predávajúci: Tomáš Herczeg - Cronostone
L. Svobodu 20/50, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 37 304 704

II.    Objednávka tovaru
Kúpna zmluva vzniká vytvorením objednávky, a/alebo faktúry v tlačenej, elektronickej podobe, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Táto zmluva je v momente vytvorenia objednávky, a/alebo faktúry kupujúcim a jej konečným prijatím predávajúcim záväzná.
Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov).
Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobou stanovenú na dodanie tovaru neodvolateľne viazaný. V zmysle ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že právne vzťahy medzi nimi sú upravené príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

III.    Cena tovaru
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny do 2% či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.
Tovar ostáva majetkom predávajúceho, až do úplného zaplatenia ceny tovaru.

IV.    Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim, iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. Pre alternatívne riešenie sporov navštívte stránku:

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až 50% ceny tovaru.

Ak si zákazník neprevezme zásielku, za ktorú zaplatil vopred prevodom alebo poštovou poukážkou je povinný opätovne uhradiť plnú výšku poštovného. Po úhrade mu bude objednávka znovu odoslaná. Ak si zákazník neprevezme zásielku hradenú ako dobierka, je povinný uhradiť  cenu poštovného za dobierku + sankčný poplatok 2€ (v tomto poplatku je zahrnutá suma, ktorú si účtuje Slovenská pošta za vrátenie zásielky odosielateľovi pri dobierke) len prevodom na účet. Pokiaľ nebude platba uhradená do 4 pracovných dní od výzvy, súhlasí zákazník so zverejnením svojho mena a kontaktných údajov na verejnom portáli "nespolahlivizakaznici" a na našej webovej stránke v sekcii "Nespoľahliví zákazníci".

V.    Reklamačný poriadok
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu  www.eshop.cronostone.sk, a/alebo v kamennom obchode.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené bežným používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Na spotrebný materiál (tesnenie, pripojovací kábel, baterky, náramok, remienok, sklíčko, korunka, atď.) sa záruka nevzťahuje.

Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že presne označí druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a)    doručenie reklamačného listu na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
c)    doručenie originálneho záručného listu a dokladu o zaplatení
Tovar musí spĺňať všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, neporušené plomby atď.)

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo forme emailu.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 3 dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní (prípadne podľa vzájomnej dohody zúčastnených strán) od začiatku reklamačného konania. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a)    nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b)    neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c)    uplynutím záručnej doby tovaru,
d)    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e)    používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)    neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g)    poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h)    poškodením tovaru neodvrátiteľnými a nepredvídateľnými udalosťami,
i)    neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
j)    zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a)    odovzdaním opraveného tovaru,
b)    výmenou tovaru,
c)    vrátením kúpnej ceny tovaru,
d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e)    písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f)    odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Záručná doba pre kupujúceho – nepodnikateľa (nemá pridelené IČO) je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Pri použitých veciach je záručná doba 6 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže byť poskytnutá záruka presahujúca rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

Ak je kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom - má pridelené IČO a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je s prihliadnutím k všetkým okolnostiam zrejmé, že sa kúpna zmluva týka jej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy ust. § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 20 € s DPH/1 hodinu práce predávajúceho.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a)    predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b)    predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
a)    výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo
b)    v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v reklamačnom liste kupujúceho doručenom predávajúcemu.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať spolu viac ako 180 dní.

Pre alternatívne riešenie sporov kliknite sem.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až 50% ceny tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).
V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu, ani v prípade poškodenia. Pri zasielaní tovaru späť kupujúcim, predávajúci neručí za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru na ceste späť k predávajúcemu, preto je vhodné poistiť tovar kupujúcim na hodnotu tovaru. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia s predávajúcim aspoň 2 pracovné dni vopred.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu. Môžete nám ho poslať mailom, alebo poštou.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť týkajúcu sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


V Rimavskej Sobote, 1. 2. 2020